1

چه چیزی پروژه زاگرس نیازی ندارم را بدانید

News Discuss 
خبرنگار اعتماد در نشست خبری صبح دیروز «محمود محضرنیا» مجری طرح چمشیر و دیگر کارشناسان و مجریان این پروژه، ضمن مطرحکردن این پرسشها، درباره نتایج گزارش مرکز پژوهشهای مجلس و پیشنهاد این مرکز به توقف آبگیری هم پرداخته که در ادامه پاسخها آورده شده است. این کارشناسان اعلام کردند https://bookmarkplaces.com/story13982989/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B2%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-2022

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story